Acuerdos de la 1º Asamblea del sector del Lleure

 El pasado 6 de octubre se celebró la 1a Assemblea del Lleure, en Premià de Mar, organizada por la Coordinadora del Lleure (en la que participan COS y CNT). En esta de habló de las mejoras que las trabajadoras queremos que incorpore el nuevo convenio del sector.

Se prevé que la 2a Assemblea del Lleure se celebre en Tarragona, seguramente en un par de semanas. En esta de validarán las propuestas de la 1a Asamblea y se hablará de cómo organizarnos y actuar a partir de ahora para conseguir lo que queremos.

Podéis contactar con la Coordinadora del Lleure  a través de coordinadora. del. lleure@gmail.c om
o a través del sindicato.

Sindicato Único de Premià
********************** 

I ASSEMBLEA DEL LLEURE - REIVINDICACIONS

El passat dissabte 6 d'octubre va tenir lloc la I Assemblea del Lleure. Després de moltes
hores de debat sobre quines millores volíem que s'incorporessin al nou conveni, es van
validar les ja proposades i se'n van afegir de noves (en negreta).

Les treballadores del món del lleure, sector precaritzat i moltes vegades menystingut, però
amb una gran importància dins del món educatiu, exigim:

- Que el nou conveni s'auto-denuncii des del mateix moment en que caduqui. Les
negociacions del proper hauran de començar en aquest moment, sense haver d'esperar a
que cap de les parts el denuncii.
- Que el nou conveni afecti a tota la plantilla de l'empresa, incloent direccio i alts
carrecs. 


- Salari base de 1.300 euros mensuals (en 14 pagues) per a totes les categories que es
trobin per sota d’aquest.

- Augment anual del salari de 75€ al mes + variació anual de l'IPC (sempre que aquest
sigui positiu).

- Sou maxim: el salari mes alt no podra ser superior al doble del salari mes baix
que s'estigui pagant dins la propia empresa.


- Fixar un màxim de la jornada laboral a 35 hores setmanals sense reducció de sou.
- En el cas que la jornada laboral setmanal es superi, les hores de més seran compensades
amb descansos remunerats proporcionals, preferiblement dins el mateix mes.

- Establir que les treballadores han d'estar donades d'alta a la Seguretat Social des que
comença la temporada fins que acaba, no podent-se donar de baixa durant els períodes
no treballats com poden ser vacances de setmana santa, nadal, caps de setmana,
descansos setmanals, etc.

- La durada maxima dels contractes eventuals per circumstancies de la
produccio sera de fins a 4 mesos dintre d'un periode de 12 mesos
(actualment són
8, considerem que aquesta durada no pot ser considerada eventual). Tots els contractes
que superin aquesta durada seran considerats indefinits. 


- Contractes d'obra i servei: pel mal ús que s'ha anat donant reiteradament a aquesta
tipologia de contracte, es proposa eliminar aquest mode de contractacio per evitar
els contractes en frau de llei que acostumen a comportar en el nostre sector.


- El contracte s'haura d'entregar per signar a la persona treballadora sempre
abans de l'inici de la relacio laboral
. Si la persona treballadora comença a treballar
sense haver rebut el contracte aquest s'entendrà com a indefinit i a jornada completa.

- En el cas de contractes temporals el periode de prova no podra excedir en cap
cas el 20% de la durada del contracte.


- Equilibrar la presència femenina o masculina dins la plantilla en aquells llocs o categories
on hi hagi una menor representativitat. També en la gestió dels diferents grups d'edat dels
infants.

- Augment de la jornada indirecta i afegir-ne a les cases de colònies, fires i parcs de nadal.
Considerem que disposar de temps per a la preparació de les activitats és important per
oferir un servei de qualitat i per assegurar la seguretat dels infants. Moltes vegades les
monitores es veuen obligades a «desaparèixer» per tenir a punt el material, cosa que
implica que durant aquest temps les ràtios no s'estiguin complint. És per això que
demanem que la jornada indirecta sigui de:
• Monitores de menjador → 30 minuts diaris.
• Monitores de transport → 30 minuts diaris.
• Casals → 1 hora diaria.
• Colonies → 2 hores diaries.
• Extraescolars → 1 hora diaria.
• Fires i parcs de nadal → 1 hora diaria.


- Establir l’expressa prohibició de fer recaure dies de vacances sobre dies festius (com
passa als menjadors durant vacances de nadal i setmana santa).

- Respectar el descans inter-setmanal també durant colònies de durada mitjana-llarga. En
els casos que s'arribi a un acord amb les treballadores i el descans no es realitzi durant les
colònies o campaments, aquest es recuperarà en forma de descans remunerat a
posteriori. A més, a partir del 6è dia de feina consecutiu es cobrarà un complement del
25% del salari base de la jornada.

- Afegir dies remunerats de lliure disposició (3).

- Revisar els permisos (estudis, lactància, maternitat).

- Recuperar el complement d'antiguitat.

- Obligatorietat de remunerar el quilometratge en cas de centres de treball múltiples,
itinerants o variables.

- Les reunions i formacions convocades per l'empresa i de caràcter obligatori han de ser
remunerades i trobar-se dins l'horari laboral. Que les formacions siguin formacions
reals, i no feina encoberta.


- En el cas de les treballadores de menjadors, incloure el dret a l’àpat del dinar
proporcionat pel propi menjador.

- En el cas de les monitores de transport, incloure el dret a ser recollides i
retornades al punt de partida o be abonar el desplacament corresponent.


- En el cas de les treballadores de cases de colonies, incloure el dret a dietes i a
un allotjament digne, a mes del quilometratge en els casos que el centre de
treball no sigui sempre el mateix.


- Afegir complement al personal de cuina per cada menú diferent elaborat.

- Revisar i incloure les ràtios al conveni, especificant-les per edat i per tipus d'activitat:
casals, escoles, colònies, extraescolars, menjadors... Que les ratios siguin respectades durant tot l'any, i no nomes a l'estiu.

- El personal vetllador no podra ser mai tingut en compte a l'hora de calcular les ratios.

- Retroactivitat d’aquestes millores.

- Clàusula de no subcontractació i no ús d'ETTs. Tot el personal haurà d'estar integrat dins
la plantilla de l’empresa.

Aquestes propostes seran revisades i validades a la II Assemblea del Lleure, en la què us
convidem a totes a participar. També decidirem primeres actuacions.

ORGANITZEM-NOS I FEM-HO JUNTES,
ESCRIU-NOS A coordinadora. del. lleure@gmail.c om

No hay comentarios: