Canvi de data per la concentració de Mataró

Es canvia la data per la concentració contra la carestia de la vida, l'atur i la precarietat per el proper dijous 28 de gener.
El lloc i l'hora seran els mateixos:

Plaça Santa Anna de Mataró a les 20:00h


Octaveta (versió en català)

Des del 2008, amb l'inici de la crisi, fins al dia d'avui estem assistint a una precarietat exagerada pel que es refereix a drets i retribucions. Sent aquest país el més afectat per la desocupació dins de la CEE amb una taxa d'atur que supera el 20% de la població activa (3.868.946 dades del Ministeri de Treball), amb una recessió que no veu massa clar que la economia es recuperi i amb uns auguris de més desocupació en el 2010, el futur més que incert és negre.
Les mesures per a l'inici de l'any preveuen la reforma de la Seguretat Social i les pensions, la Llei d'economia sostenible i la propera Reforma Laboral.
La Reforma Laboral que planteja el govern va en la línia de la contractació de joves amb bonificacions per als empresaris amb la intenció de reduir la temporalitat, com si totes les Reformes Laborals fins avui no haguessin fomentat la precarietat i la prova la tenim amb un 38'61% de joves de menys de 25 anys a l'atur, i un 90% de contractes temporals que s'han realitzat a Catalunya en el 2009. Un altre dels aspectes que planteja el ministeri de treball és el model alemany que consisteix en la disminució de la jornada laboral compensada amb el cobrament de l'atur.
D'altra banda la patronal CEOE continua insistint que per acabar amb la crisi cal abaratir l'acomiadament amb la creació d'un nou contracte i esgarrapar una rebaixa en les cotitzacions.
Finalment els sindicats UGT i CCOO més preocupats per la viabilitat de les empreses i per cobrar les seves subvencions han fet un mal terrible als treballadors consentint reforma rere reforma, retalls de drets, congelació de salaris amb la consegüent pèrdua de poder adquisitiu, acostant-se a les polítiques econòmiques del capital de control de la inflació. El medi per a això han estat unes polítiques sindicals dirigides a la contenció de les reivindicacions obreres.


La pèrdua de condicions de vida per part de moltes famílies s'agreujarà aquest 2010 amb pujades fiscals, de transport i de serveis públics.
Així l'electricitat puja un 2'64% afectant a 22´7 milions de llars havent aconseguit en el cas d'Endesa una taxa de benefici net de 3.330 milions en el 2009. S'estan coneixent casos de retirades de comptadors deixant sense llum ni calefacció moltes famílies per no poder sufragar els costos del consum. La bombona de butà puja un 3'36% costant l'ampolla 11 ´ 50 euros. El combustible, el mateix un 27% per a la gasolina i un 14% per al gasoil. El transport de rodalies i mitja distancia un 6%. La pujada de l'IVA que s'aplicarà a partir de l'1 de juliol suposarà un augment del 16% al 18% el de tipus general i del 7% al 8% el de tipus reduït. Altres sectors com Correus i Telègrafs i Peatges també acusaran un increment en les seves tarifes. Mentre que les pensions pugen un irrisori 1% i el sou mínim interprofessional (SMI) un 1´ 5% situant-se en 633 ´30 euros, molt lluny de la xarlataneria sindical que advocava per una pujada del 8%.
Els treballadors afiliats a la CNT pensem que ja és hora de plantar cara a la situació. Després d'haver engrossat i enriquit les butxaques dels empresaris, banquers i especuladors en general ens veiem en la majoria dels casos fent cues a l´atur interminables, talls de subministrament, desnonaments, contractes en precari, cursos de formació-negoci pagats pel fons social europeu, prestacions matusseres com les dels 420 €, etc.
Qui no està a l'atur o té un familiar directe?
Per tot això fem una crida als treballadors de la comarca per a que adoptem una actitud realista davant d'aquesta situació i sapiguem donar una solució, que se centri més en el benestar social que en el benefici empresarial d'uns quants.

Concentració contra la carestia de la vida, l'atur i la precarietat laboral

Concentració contra la carestia de la vida, l'atur i la precarietat laboral

Dijous 21 de gener a les 20:00h
Plaça Santa Anna
Mataró

Convoca: CNT del Maresme


Octaveta (versió en castellà)

Desde el 2008, con el inicio de la crisis, hasta el día de hoy estamos asistiendo a una precarización exagerada por lo que se refiere a derechos y retribuciones. Siendo este país el más afectado por el desempleo dentro de la CEE con una tasa de paro que supera el 20% de la población activa (3.868.946 datos del Ministerio de Trabajo), con una recesión que no ve demasiado claro el remonte de la economía y con unos augurios de más desempleo en el 2010 el futuro más que incierto es negro.
Las medidas para el arranque del año contemplan la reforma de la Seguridad Social y las pensiones, la Ley de economía sostenible y la próxima Reforma Laboral.
La Reforma Laboral que plantea el gobierno va en la línea de la contratación de jóvenes con bonificaciones para los empresarios con la intención de reducir la temporalidad, como si todas las Reformas Laborales hasta hoy no hubieran fomentado la precariedad y la prueba la tenemos con un 38'61% de jóvenes de menos de 25 años en paro, y un 90% de contratos temporales que se han realizado en Catalunya en el 2009. Otro de los aspectos que plantea el ministerio de trabajo es el modelo alemán que consiste en la disminución de la jornada laboral compensada con el cobro del paro.
Por otro lado la patronal CEOE sigue insistiendo que para acabar con la crisis hay que abaratar el despido con la creación de un nuevo contrato y arañar una rebaja en las cotizaciones.
Por último los sindicatos UGT y CCOO más preocupados por la viabilidad de las empresas y por cobrar sus subvenciones han hecho un daño terrible a los trabajadores consintiendo reforma tras reforma, recortes de derechos, congelación de salarios con la consiguiente pérdida de poder adquisitivo, plegándose a las políticas económicas del capital de control de la inflación. El medio para ello han sido unas políticas sindicales dirigidas a la contención de las reivindicaciones obreras.
La pérdida de condiciones de vida por parte de muchas familias se agravará este 2010 con subidas fiscales, de transporte y de servicios públicos.
Así la electricidad sube un 2'64% afectando a 22´7 millones de hogares habiendo conseguido en el caso de Endesa una tasa de beneficio neto de 3.330 millones en el 2009. Se están conociendo casos de retiradas de contadores dejando sin luz ni calefacción a muchas familias por no poder sufragar los costes del consumo. La bombona de butano sube un 3'36% costando la botella 11´50 euros. El combustible, lo mismo un 27% para la gasolina y un 14% para el gasóleo. El transporte de cercanías y media distancia un 6%. La subida del IVA que se aplicará a partir del 1 de julio supondrá un aumento del 16% al 18% el del tipo general y del 7% al 8% el del tipo reducido. Otros sectores como Correos y Telégrafos y Peajes también acusarán un incremento en sus tarifas. Mientras que las pensiones suben un irrisorio 1% y el sueldo mínimo interprofesional (SMI) un 1´5% situándose en 633´30 euros, muy lejos de la charlatanería sindical que abogaba por una subida 8%.
Los trabajadores afiliados a la CNT pensamos que ya es hora de plantar cara a la situación. Después de haber engrosado y enriquecido los bolsillos de los empresarios, banqueros y especuladores en general nos vemos en la mayoría de los casos haciendo colas de paro interminables, cortes de suministro, desahucios, contratos en precario, cursos de formación-negocio pagados por el fondo social europeo, prestaciones chapuceras como las de los 420 €, etc.
¡Quién no está en el paro o tiene un familiar directo!
Por todo ello hacemos un llamamiento a los trabajadores de la comarca para que adoptemos una actitud realista ante esta situación y sepamos dar una solución, que se centre más en el bienestar social que en el beneficio empresarial de unos pocos.

Nota de premsa - Actes d'àmbit comarcal front la crisi

Nota de Premsa

Estem farts de pagar la crisi

Els Sindicats del Maresme adherits la Confederació Nacional del Treball enceten una campanya de concienciació dirigida a la ciutadania en general i als treballadors en particular per fer front a la crisi, la carestia de la vida i la precarietat laboral.

Durant el mes de gener els militants confederals instalaran taules informatives a diferents municipis del Maresme per informar als vilatans del posicionament de l’Organització Anarcosindicalista vers la situació que s’està vivint a tot l’Estat. Tantmateix aquesta informació será repartida a les diferents empreses i polígons industrial on la CNT té afiliats, a oficines de la OTG del Maresme i a les borses de treball d’alguns Ajuntaments.
El Sindicat te previst amb una concentració a la Plaça Santa Anna de Mataró el proper dijous 21 de gener a les 20:00h instant als treballadors a que acudeixin i així mostrar el seu rebuig a les agressions que estàn sufrint.

L’organització sindical recorda que te a la disposició de tots els treballadors en actiu o aturats, a treballadors autònoms i cooperativistes sense assalariats al seu càrrec, jubilats i pensionistes en general, la seva Assessoria Jurídica Gratuita, a la que poden pasar-se qui tingui qualsevol problema o dubte sense que calgui estar afiliat i sense cap compromís.

Federació Comarcal de Sindicats del Maresme
Confederació Nacional del Treball

¿Te cotizan a la Seguridad Social?

Sobre cotizaciones a la Seguridad Social

En la Asesoría jurídica del Sindicato nos estamos encontrando con que hay númerosas empresas que están cotizando a la seguridad social menos horas de trabajo de las que realizan realmente muchos trabajadores. Esto se está dando mayoritariamente en trabajadores con contratos eventuales.

Debéis saber que el empresario debe cotizar por todas las horas que trabajais, incluso horas extraordinarias.
Para saber si cotiza la empresa o no a la Seguridad Social y si realemte os cotiza el 100% es necesario que os paseis, o pedirlo por internet, por la Tesorería de la Seguridad social. Teneís que pedir vuestro informe de vida laboral, es lo que el MTAS envía cada 6 meses, pero mejor es tenerlo actualizado.
Si os encontrais que la empresa no cotiza o cotiza menos por vosotros sabed que tenéis 4 años para denunciar este tipo de irregularidades.

El 100% de las cotizaciones es importante para incapacidades temporales, jubilación, pensiones y subsidios, etc...

Si os encontráis con que no os están cotizando lo que corresponde, no dudéis en pasaros por el Sindicato.