Curso "Qué hacer ante un despido?

Desde el Sindicato volvemos a organizar este curso para todo/as los trabajadore/as que quieran asistir, es totalmente abierto y gratuito.
Para confirmar asistencia envíanos un correo electrónico a premia@cnt-ait.es

Os esperamos.
La Junta.Acuerdos de la 1º Asamblea del sector del Lleure

 El pasado 6 de octubre se celebró la 1a Assemblea del Lleure, en Premià de Mar, organizada por la Coordinadora del Lleure (en la que participan COS y CNT). En esta de habló de las mejoras que las trabajadoras queremos que incorpore el nuevo convenio del sector.

Se prevé que la 2a Assemblea del Lleure se celebre en Tarragona, seguramente en un par de semanas. En esta de validarán las propuestas de la 1a Asamblea y se hablará de cómo organizarnos y actuar a partir de ahora para conseguir lo que queremos.

Podéis contactar con la Coordinadora del Lleure  a través de coordinadora. del. lleure@gmail.c om
o a través del sindicato.

Sindicato Único de Premià
********************** 

I ASSEMBLEA DEL LLEURE - REIVINDICACIONS

El passat dissabte 6 d'octubre va tenir lloc la I Assemblea del Lleure. Després de moltes
hores de debat sobre quines millores volíem que s'incorporessin al nou conveni, es van
validar les ja proposades i se'n van afegir de noves (en negreta).

Les treballadores del món del lleure, sector precaritzat i moltes vegades menystingut, però
amb una gran importància dins del món educatiu, exigim:

- Que el nou conveni s'auto-denuncii des del mateix moment en que caduqui. Les
negociacions del proper hauran de començar en aquest moment, sense haver d'esperar a
que cap de les parts el denuncii.
- Que el nou conveni afecti a tota la plantilla de l'empresa, incloent direccio i alts
carrecs. 


- Salari base de 1.300 euros mensuals (en 14 pagues) per a totes les categories que es
trobin per sota d’aquest.

- Augment anual del salari de 75€ al mes + variació anual de l'IPC (sempre que aquest
sigui positiu).

- Sou maxim: el salari mes alt no podra ser superior al doble del salari mes baix
que s'estigui pagant dins la propia empresa.


- Fixar un màxim de la jornada laboral a 35 hores setmanals sense reducció de sou.
- En el cas que la jornada laboral setmanal es superi, les hores de més seran compensades
amb descansos remunerats proporcionals, preferiblement dins el mateix mes.

- Establir que les treballadores han d'estar donades d'alta a la Seguretat Social des que
comença la temporada fins que acaba, no podent-se donar de baixa durant els períodes
no treballats com poden ser vacances de setmana santa, nadal, caps de setmana,
descansos setmanals, etc.

- La durada maxima dels contractes eventuals per circumstancies de la
produccio sera de fins a 4 mesos dintre d'un periode de 12 mesos
(actualment són
8, considerem que aquesta durada no pot ser considerada eventual). Tots els contractes
que superin aquesta durada seran considerats indefinits. 


- Contractes d'obra i servei: pel mal ús que s'ha anat donant reiteradament a aquesta
tipologia de contracte, es proposa eliminar aquest mode de contractacio per evitar
els contractes en frau de llei que acostumen a comportar en el nostre sector.


- El contracte s'haura d'entregar per signar a la persona treballadora sempre
abans de l'inici de la relacio laboral
. Si la persona treballadora comença a treballar
sense haver rebut el contracte aquest s'entendrà com a indefinit i a jornada completa.

- En el cas de contractes temporals el periode de prova no podra excedir en cap
cas el 20% de la durada del contracte.


- Equilibrar la presència femenina o masculina dins la plantilla en aquells llocs o categories
on hi hagi una menor representativitat. També en la gestió dels diferents grups d'edat dels
infants.

- Augment de la jornada indirecta i afegir-ne a les cases de colònies, fires i parcs de nadal.
Considerem que disposar de temps per a la preparació de les activitats és important per
oferir un servei de qualitat i per assegurar la seguretat dels infants. Moltes vegades les
monitores es veuen obligades a «desaparèixer» per tenir a punt el material, cosa que
implica que durant aquest temps les ràtios no s'estiguin complint. És per això que
demanem que la jornada indirecta sigui de:
• Monitores de menjador → 30 minuts diaris.
• Monitores de transport → 30 minuts diaris.
• Casals → 1 hora diaria.
• Colonies → 2 hores diaries.
• Extraescolars → 1 hora diaria.
• Fires i parcs de nadal → 1 hora diaria.


- Establir l’expressa prohibició de fer recaure dies de vacances sobre dies festius (com
passa als menjadors durant vacances de nadal i setmana santa).

- Respectar el descans inter-setmanal també durant colònies de durada mitjana-llarga. En
els casos que s'arribi a un acord amb les treballadores i el descans no es realitzi durant les
colònies o campaments, aquest es recuperarà en forma de descans remunerat a
posteriori. A més, a partir del 6è dia de feina consecutiu es cobrarà un complement del
25% del salari base de la jornada.

- Afegir dies remunerats de lliure disposició (3).

- Revisar els permisos (estudis, lactància, maternitat).

- Recuperar el complement d'antiguitat.

- Obligatorietat de remunerar el quilometratge en cas de centres de treball múltiples,
itinerants o variables.

- Les reunions i formacions convocades per l'empresa i de caràcter obligatori han de ser
remunerades i trobar-se dins l'horari laboral. Que les formacions siguin formacions
reals, i no feina encoberta.


- En el cas de les treballadores de menjadors, incloure el dret a l’àpat del dinar
proporcionat pel propi menjador.

- En el cas de les monitores de transport, incloure el dret a ser recollides i
retornades al punt de partida o be abonar el desplacament corresponent.


- En el cas de les treballadores de cases de colonies, incloure el dret a dietes i a
un allotjament digne, a mes del quilometratge en els casos que el centre de
treball no sigui sempre el mateix.


- Afegir complement al personal de cuina per cada menú diferent elaborat.

- Revisar i incloure les ràtios al conveni, especificant-les per edat i per tipus d'activitat:
casals, escoles, colònies, extraescolars, menjadors... Que les ratios siguin respectades durant tot l'any, i no nomes a l'estiu.

- El personal vetllador no podra ser mai tingut en compte a l'hora de calcular les ratios.

- Retroactivitat d’aquestes millores.

- Clàusula de no subcontractació i no ús d'ETTs. Tot el personal haurà d'estar integrat dins
la plantilla de l’empresa.

Aquestes propostes seran revisades i validades a la II Assemblea del Lleure, en la què us
convidem a totes a participar. També decidirem primeres actuacions.

ORGANITZEM-NOS I FEM-HO JUNTES,
ESCRIU-NOS A coordinadora. del. lleure@gmail.c om

0ctubre de 1977 - Ocupación de la sede Sindical histórica

AVIDAN PROPERTIES SL despide

El pasado 14 de Agosto, fue despedido el trabajador Albert P. de la tienda-growshop Plant of Life en la que trabajaba, propiedad de la empresa Avidan Properties S.L.
Tras 5 meses trabajados, con el período de prueba ya superado, el despido vino “ipsofacto” al día siguiente de que el trabajador exigiera que se le pagara la cantidad que estipula el convenio, y no la cantidad inferior que estaba recibiendo. No había sido la única reclamación hecha, ya que los jefes de la empresa incumplen el convenio constantemente, actuando estos en todo momento como si nuestros derechos no importaran, y solo importara su palabra y su sentimiento de superioridad que constantemente dejaban claro. No hay duda alguna que el motivo del despido se encuentra en las reclamaciones de derechos y respeto hechas por el trabajador.

No se les puede permitir actuar como si fueran dueños de las personas que trabajan en sus empresas,  no se les puede permitir actuar impunemente, por estos motivos, la CNT pide la readmisión. Que se den cuenta que l@s trabajadores/as no somos simples peones!!!
**************************************************

 The last 14th of August, the worker Albert P. was fired from his job in the shop Plant of Life, property of the company Avidan Properties S.L.

After 5 month of working there, with the trial period completed, the dismissal comes a day after he asks for a correction of his salary, that was lowest than what the law estipulates. That was not the first reclamation that Albert had done on that job, since the bosses where usually ignoring the workers rights and acting as if we belonged to them.
Ther's no doubt that the reason for the dismissal it's found on the rights and the respect reclamations done by the worker.
We can not let them to act like if we belonged to them just for working on their companies, we can not allow them to act with impunity. For these reasons, the CNT asks for the reincorporation.
They must know that we, the workers, are not simple pawns!!

COTIZACIONES Y PENSIONES.

La cuestión de la sostenibilidad de las pensiones es un tema recurrente cada cierto tiempo y por ese motivo, no conviene insistir de nuevo en los intereses e intencionalidades que mueven a quienes lanzan mensajes para que cale en la población -como una verdad objetiva, demostrada e incuestionable- el imposible mantenimiento del actual sistema dado su reparto y forma de sufragarse. La lucha y movilizaciones que se han llevado a cabo en los últimos meses por parte de pensionistas no han hecho sino volver a poner el asunto encima de la mesa y afortunadamente, con demandas de unas pensiones dignas para todas las personas y que se aseguren por ley mediante los Presupuestos Generales del Estado si fuera preciso.

Como tantas problemáticas existentes, éste es un tema de prioridades, es decir, si se quiere que las pensiones se mantengan y en determinados casos aumenten, es tan sencillo como desviar fondos de otros gastos mucho más prescindibles, y que se dirijan a propiciar que ciertos colectivos de personas que sobreviven hoy día con pensiones irrisorias puedan llevar una vida digna.

El modo actual es bien sencillo de comprender; quienes trabajan contribuyen mediante sus cotizaciones con una parte mínima a que las personas que ya no están en edad de trabajar o se encuentran incapacitadas por problemáticas derivadas de su estado de salud, perciban su pensión. El análisis que se hace desde los círculos de poder y de los medios de comunicación oficiales es que cada vez hay y habrán más personas que requieran de una pensión (jubilación, viudedad, incapacidad permanente, orfandad) por tanto, si la cantidad aumenta, el fondo se irá vaciando –tal y como está sucediendo en los últimos años a un ritmo frenético- y será imposible mantener el sistema. Es curioso que se incida en esa cuestión, en la de que las personas y las pensiones que reciben son y serán excesivas y por tanto, hay que limitarlas, reducirlas o directamente eliminarlas como les gustaría a algunos. Desde nuestra perspectiva, el foco no debiera ponerse en culpabilizar los prestatarios de lo que es hoy en día un derecho, sino en las causas que motivan que la hucha de las pensiones se encuentre bajo mínimos. En lugar de analizar lo que sale, analizar lo que se recauda y lo más importante, lo que debería recaudar.

En nuestra labor sindical, vemos día tras día cómo un gran número de trabajadores y trabajadoras tienen contratos por muchas menos horas de las que en realidad trabajan, esto es, cotizan por 4horas cuando en realidad trabajan 8 horas, o trabajan más de 10 horas al día mientras que su contrato especifica que su jornada es la habitual de 8 horas. No hablemos ya de las horas extraordinarias, que muchas veces ni se cobran, o contraviniendo el propio concepto, se convierten en totalmente ordinarias y normalizadas. Esta es una forma muy extendida de fraude, pues las empresas se ahorran una cantidad enorme en cotizaciones, y ese es un dinero que va directamente a sus bolsillos cuando debería ir al fondo común de la Seguridad Social. Además de ser fraudulento como hemos dicho, se trata de una práctica insolidaria, que tiene repercusiones muy importantes para las personas que trabajan en esas condiciones y que a veces son toleradas o consentidas por desconocimiento y desinformación. Es en el momento de cobrar la prestación por desempleo, una baja por enfermedad o maternidad o precisamente cuando se reciba su pensión, cuando compruebe que esa cantidad se calcula en función de las horas que realmente ha cotizado la empresa, no por las que ingenuamente cree que cobra a final de mes. Es un error gravísimo considerar que no nos va a repercutir, es injusto para quienes sí cotizan las horas que realmente trabajan, es insolidario porque se extiende una práctica que no hace sino mermar cada vez más los fondos de las
pensiones y es perjudicial para la propia persona el día que tenga que reclamar salarios e indemnizaciones, ya que será más difícil de demostrar.

Es por este motivo, que hacemos un llamamiento a quienes se encuentren en esta situación irregular y lesiva para que se informen, reclamen y exijan regularizar su estado. Para las empresas es un negocio redondo, pues como hemos dicho, por cada hora no cotizada se ahorran mucho dinero. Para algunas trabajadoras y trabajadores a corto plazo y en apariencia, es una opción ilegal pero beneficiosa, pues se consigue crear la falsa ilusión de que se cobra más que si la situación fuese la regularizada. Nada más lejos de la realidad.

No permitas que te engañen. Recuerda que tarde o temprano recibirás una prestación, sea del tipo que sea, y ésta dependerá absolutamente de lo que hayas contribuido con tu trabajo.

Sindicato Único de Premià

1ª Asamblea de la Coordinadora del Lleure

 El próximo sábado 6 de octubre, en la fábrica de Can Sanpere, (C/Sant Critòfol, 41 de Premià de Mar) se celebrará la 1ª Asamblea de la coordinadora del Lleure (sector que engloba a trabajadore/as de esplais, casals, etc...) a la que el Sindicato ofrece su apoyo. Si trabajas en ese sector no dudes en acercárte y participar, si conoces a alguien que trabaje en esplais, casals, casas de colonias, comparte el cartel.

Para cualquier duda podéis poneros en contacto a través del correo del Sindicato.